חופש המידע

הממונה על חופש המידע

גב' אורלי רבין, מנהלת משרד קבלה ורשומות וממונה על חופש המידע

טלפון: 04-6375620, פקס: 04-6375659, דוא"ל Pniot@Shoham.Health.gov.il

בפנייה יש לציין:

פרטי המבקש – שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, טל' נייד, פקס, מייל

פרטי הבקשה

האם אתה מייצג אדם או גוף אחר

 

הנחיות מנהליות

מרכז רפואי "שהם" פועל בהתאם לחוק ולהנחיות משרד הבריאות

למאגר חוזרים ונהלים באתר המשרד לחץ כאן

 דרכי תשלום האגרה

יש לשלם במחלקת כספים, בטלפון 04-6375616/712

את הקבלה יש להעביר לפקס 04-6375659

סוגי האגרות

לפירוט סוגי האגרות לחצו כאן: סוגי האגרות וסכומיהן

הסבר אודות החוק והתקנות מכוחו

על אודות החוק והתקנות מכוחו בהתייחס לזכותו של האדם למידע ולתהליך לקבלת מידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, נחקק ב- 19במאי 1998ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח

או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה,

פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך,

רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל- 90יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פנייה לצד שלישי,

מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב- 21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת

הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

למידע מפורט על החוק באתר היחידה לחופש המידע לחץ כאן:

דין וחשבון לשנת 2016

דין וחשבון לשנת 2017

דין וחשבון לשנת 2018

דין וחשבון לשנת 2019

דין וחשבון לשנת 2020

דין וחשבון לשנת 2021

 דין וחשבון לשנת 2022