פרטי הממונה ודרכי ההתקשרות

אורלי רבין, מנהלת משרד קבלה ורשומות וממונה על חופש המידע

טלפון – 04-6375620, פקס 04-6375659, דוא"ל Pniot@Shoham.Health.gov.il

בפנייה יש לציין:

פרטי המבקש: שם פרטי ושם משפחה, מספר זיהוי, טל' נייד, פקס, מייל

פרטי הבקשה

האם אתה מייצג אדם או גוף אחר