זכויות מטופלים לפני גיל פרישה

(מעודכן kינואר 2018)

מטופל יקר, הנך נמצא באשפוז ובתהליך הסתגלות למצב החדש. תקופה זו מלווה לא פעם בחששות ובצורך בהתארגנות מחדש, לכן הינה בעלת חשיבות בהיבט של תכנון וחשיבה לעתיד.

מדריך זה מתאים לאנשים שטרם הגיעו לגיל פרישה . מטרת המדריך לסייע במיצוי זכויות. יחד עם זאת אין לראות במסמך זה ייעוץ משפטי ומומלץ להתעדכן באתרי המידע הרלוונטיים. תכני המדריך רשומים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מופנים הן לזכר והן לנקבה.

להלן עיקרי הזכויות:

ניצול ימי מחלה

ימי מחלה הם הזכות הניתנת לעובד להיעדר מהעבודה בשל מחלה. מחלה מוגדרת בחוק כאי כושר זמני או קבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על-פי ממצאים רפואיים ממצב רפואי לקוי. עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, יוכל לנצל את ימי המחלה שצבר, ובמהלך היעדרותו יוכל לקבל דמי מחלה.  במהלך היעדרותו זו על חשבון ימי המחלה שצבר, אסור לפטר את העובד. כדי שעובד יהיה זכאי לדמי מחלה עליו להמציא למעסיק תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא, המציינת את התקופה שבה העובד לא יכול לעבוד עקב המחלה (ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, גם מהי התקופה המשוערת שבה לא יוכל לעבוד). במידה ועובד נעדר מעבודתו בשל מחלה לאחר שכבר ניצל את כל ימי המחלה שצבר, הוא יכול לפנות למעסיק לבירור אפשרויות נוספות.

הבטחת הכנסה

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה ומשלם להם קצבת הבטחת הכנסה. הקצבה משולמת למי שאין להם הכנסות, או שהכנסתם נמוכה, שהם מתייצבים בשירות התעסוקה ולא נמצאה להם עבודה, או שנמצאה להם עבודה בשכר נמוך. פטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד. חולה שהגיש תביעה לקצבת נכות ותביעתו עדיין לא אושרה, יכול להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה עד שתאושר לו קצבת הנכות. במקרה זה עליו לענות על אחת מעילות הזכאות לקצבה. הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי. לא משולם תשלום רטרואקטיבי, לכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה.

אבטלה

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה ומתייצב בו לדרוש עבודה. עליך לפנות לשירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך ולהתייצב במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידו. שירות התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה. במידה ונבצר ממך להתייצב בלשכת התעסוקה מפאת מחלה/אשפוז עליך להודיע בכתב ללשכת התעסוקה ולביטוח לאומי על הנבצרות (מומלץ לצרף אישור על אשפוז).

נכות

לקצבת נכות זכאי תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה. תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית הם:

תנאי ראשון: גיל ותושבות. אתה תושב ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.

תנאי שני: הכנסות מעבודה. אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע. אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית.

תנאי שלישי: נכות רפואית. רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר. נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

בדיקה מחודשת לקצבת נכות עקב טענת החמרה

זוהי בדיקה של מצבך הרפואי לצורך קביעה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית שלך ושל כושרך לעבוד. חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר. תוכל לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד אם מצבך הרפואי החמיר. קיים טופס בקשה לבדיקה מחדש לקצבת נכות עקב טענת החמרה.

שירותים מיוחדים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום ( לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית), עזרה רבה במשק הבית, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. בנוסף, זכאי מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות, מי שעבר השתלה וחולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי (מתוך רשימת טיפולים מוכרים).      

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה: הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 עד גיל הפרישה והוא חי בישראל. הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או שאינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% .

מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

החמרה במצב – קצבת שירותים מיוחדים

תובע שהוחמר מצבו, רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר 6 חודשים מיום שנדחתה תביעתו, או שאושרה לו גמלה חלקית ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו. במקרים של החמרה, גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים, רשאי רופא המוסד לביטוח לאומי להחליט אם יש מקום לחדש את הדיון בהתאם למסמכים הרפואיים שהוגשו. את הבקשה יש לשלוח על גבי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים

ניידות:

גמלת ניידות היא גמלה וחבילת הטבות לאנשים הסובלים מליקוי ברגליים.                הגדרת "מוגבל בניידות" – כוללת מוגבלים היכולים לנוע באופן חלקי, או בסיוע אמצעי עזר כגון: כסאות גלגלים או קולנועיות. יכולים להגיש את הבקשה גבר ואישה עד לגיל 67, שעברו ועדה רפואית של משרד הבריאות והועדה קבעה להם אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליים. כלומר, בשלב ראשון יש למלא טופס בקשה לוועדה רפואית בלשכת בריאות מחוזית לקביעת מוגבלות בניידות (רופא משפחה צריך למלא את חלקו בטופס) ולשלוח את הטפסים בדאר רשום. אחרי שהוועדה קובעת אחוזי נכות המזכים בגמלה, צריך להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות, בצירוף המסמכים הדרושים כפי שמצוינים על גבי הטופס, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. מה שמייחד את גמלת הניידות של הביטוח הלאומי הוא שמעבר לגמלה חודשית, היא מספקת הלוואות עומדות ותגמולים שמאפשרים ניידות ברכב פרטי, ואינה מצומצמת לכיסוי הוצאות של נסיעות בתחבורה ציבורית. קצבת הניידות משמשת להלוואות לקניית רכב חדש ,להחלפת רכב, למימון המסים החלים על רכישת רכב, למימון רכישת אביזרי רכב מיוחדים לבעלי מוגבלות, להחזר הוצאות עבור רכישת אביזרי נהיגה מיוחדים, או למתקני הרמה של כסאות גלגלים או נוסעים לרכב. קצבת הניידות ניתנת בין אם בעלי המוגבלות נוהגים בעצמם, ובין אם הם נעזרים בקרובים או מטפלים הנוהגים עבורם.

אנשים שהגיעו לגיל הפרישה והיו זכאים לגמלת ניידות ו/או להטבות בניידות עוד לפני שהגיעו לגיל הפרישה- עשויים להמשיך להיות זכאים בכפוף לתנאי הסכם הניידות.

תאונת עבודה

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע. בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה. אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

תאונות אישיות

הביטוח הלאומי משלם דמי תאונה למי שנפגע בתאונה בבית, בחופשה ובשעות הפנאי ובגללה איבד את כושרו לתפקד בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו. הקצבה משולמת לכל היותר למשך 90 יום של אובדן כושר התפקוד ובהתאם למצב התפקודי של הנפגע. דמי התאונה ישולמו לך רק אם אינך זכאי לתשלום מגורם אחר עבור ימי אובדן כושר העבודה או התפקוד. לדוגמה: דמי מחלה מהמעסיק, תשלום לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשלום לפי הסכם קיבוצי, תשלום לפי תקנון של קופת גמל של קרן ביטוח או של קרן פנסיה, תשלום על פי חוזה עבודה וכדומה. כמו כן, לא תהיה זכאי לדמי תאונה אם אתה משרת בצה"ל; אם אתה נמצא במאסר, או אם התאונה התרחשה בעת ששהית במוסד לטיפול רפואי או סיעודי. שימו לב, מי שנפגע בתאונת דרכים או תאונת עבודה אינו זכאי לדמי תאונה.

מחשבוני זכויות באתר הביטוח הלאומי

באתר הביטוח הלאומי קיימים מחשבונים, שבאמצעותם ניתן לבדוק זכאות לקצבאות ומהו סכום הקצבה המשוער המגיע לכם. כמו כן תוכלו לקבל מידע על שירותים מסוימים הניתנים באזור שבו אתם גרים. את זכאותכם לקצבה ואת סכום הקצבה המדויק המגיע לכם יקבע פקיד התביעות בסניף שלכם, לאחר שתגישו את התביעה לקצבה.

תג נכה לרכב

בקשה לתג נכה לרכב ניתן לשלוח למינהל התנועה – אגף הרישוי היחידה לטיפול במוגבלי ניידות ת.ד. 72 חולון. את הפניה יש לעשות על גבי טופס מיוחד הנמצא באתר, בצרוף מסמכים המצוינים בטופס.

העסקת עובד זר

במידה והנך נזקק לעזרה והשגחה סיעודית צמודה ניתן להעסיק עובד זר 24 שעות ביממה. ההיתר ניתן ע"י רשות האוכלוסין וההגירה אגף סיעוד.

הוצאת היתר העסקה לעובד זר:

במהלך האשפוז ניתן להגיש בקשה להיתר העסקה זמני לעובד זר בהליך של ועדת חריגים. ניתן לקבל היתר לתקופה של שלושה חודשים ולהעסקת עובד זר שכבר נמצא בישראל.

את האישור ניתן להאריך או להקפיא. לצורך הוצאת היתר העסקה זמני מומלץ לפנות לעו"ס המחלקה. פרטים נוספים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

השמה במסגרות חוץ ביתיות

ההשמה נעשית בהתאם לאבחנה רפואית והגדרה תפקודית :

  1. תשושים – באחריות משרד הרווחה (מחלקת רווחה בישוב) .
  2. סיעודי – באחריות משרד הבריאות (לשכת הבריאות המקומית) או משרד הרווחה בהתאם לאבחנה רפואית ( יש לפנות לעו"ס לבירור הגורם האחראי להשמה)
  3. תשושי נפש – באחריות משרד הבריאות (לשכת הבריאות המקומית)

כדי לפתוח תיק בנושא זה בלשכת בריאות או ברווחה יש להצטייד בסיכום ביניים, טופס רפואי תפקודי ודו"ח סוציאלי. מומלץ לפנות לעו"ס המחלקה לקבלת הדרכה.

הזכאות והשתתפות למטופל ולבני משפחתו באשפוז במוסד נקבעת על פי הוראות משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות.

לתשומת לב: תהליך ההשמה אורך זמן ויש להתארגן לתקופת המתנה בהתאם.

 

המחלקה לשירותים חברתיים (רווחה)

מומלץ לפנות לעובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ולקבל את השירותים הניתנים על ידי שירותי הרווחה. שירותי הרווחה שונים מרשות לרשות וכוללים מתן יעוץ פסיכוסוציאלי, נופשונים, סיוע כלכלי לנזקקים ועוד. הסיוע ניתן גם לחולים סיעודיים צעירים.

 

ביטוחים משלימים – ביטוח סיעוד

המבוטחים בביטוח סיעוד דרך קופ"ח או בחברות פרטיות יכולים לקבל החזרים עבור טיפול סיעודי בבית או במסגרת מוסדית ועבור מכשור רפואי, הבראה לאחר ניתוח וכו'… מומלץ לפנות לקופות החולים ו/או לחברות הביטוח לבדוק את הזכאות.

משרד הבריאות – מכשירי שיקום וניידות

במידה והומלץ לך ע"י פיזיותרפיסט/מרפא-בעיסוק על מכשירי שיקום וניידות, כגון כיסא גלגלים, כיסא לשירותים ורחצה, מנוף להעברה ועוד, יש להשאיל תחילה, לתקופה זמנית, את הציוד מעמותה כגון "יד שרה" עזר מציון" ועוד.

במקרה שיש צורך בציוד לתקופה ממושכת יש לפנות ללשכת בריאות נפתית ולהצטייד ב:

  1. מפרטים/ המלצה שנכתבה ע"י פיזיותרפיסט מהיחידה להמשך טיפול של קופת חולים.
  2. טופס תפקודי רפואי שניתן ע"י רופא/ה או אח/ות בקופת החולים.
  3. אישורי הכנסה 3 חודשים אחרונים כולל אישורי הכנסה מביטוח לאומי.
  4. צילום תעודת זהות.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות: www.health.gov.il < שירותים <

שירותים רפואיים < מכשירי שיקום וניידות ובאתר האינטרנט "כל הבריאות" בכתובת: www.call.gov.il < שיקום < התאמת מכשירי שיקום וניידות. או 5400*

סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות

משרד הבינוי והשיכון בשיתוף משרד הבריאות מסייע במימון התאמת פנים הבית ודרכי הגישה אליו לניידות בכיסא גלגלים או אביזר עזר אחר, על פי כללי הזכאות של משרד השיכון לקבלת פרטים יש לפנות לעובדת סוציאלית בקופת החולים או בלשכת הבריאות הנפתית/המחוזית.  מדובר בדירות בבעלות פרטית ובדיור ציבורי (עמידר, עמיגור וכדומה…)

היחידה לטיפולי בית של קופת החולים

קופות החולים מפעילות יחידה להמשך טיפול בית, המעניקה עזרה שיקומית וסיעודית לחולים בביתם. יחידה זו כוללת רופא/ה, אח/ות, מרפא/ה בעיסוק, עובד/ת סוציאלי/ת, פיזיותרפיסט/ית, קלינא/ית תקשורת. היחידה להמשך טיפול מיועדת לחולים מרותקי בית, סיעודיים, סיעודיים מורכבים ולבעלי מורכבות תפקודית. להתחלת הטיפול במסגרת היחידה, יש צורך בקבלת הפנייה מרופא משפחה או רופא ממסגרת אשפוזית לפני שחרור. לאחר הפנייה מתבצעת הערכה למטופל בביתו, על ידי רופא או אחות מהיחידה לטיפולי בית. זאת על מנת לבדק התאמתו לטיפול היחידה ולצורך בניית תוכנית טיפול אישית.

הנך מוזמן לפנות לעו"ס המחלקה לקבלת סיוע במיצוי הזכויות.