בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

מנהלת: גב' מרינה גיבורגיזוב

 אודות

במרכז "שהם" מנוהלת מערכת בטיחות הטיפול וניהול סיכונים. תנאי בסיסי להבטחת רמת בטיחות גבוהה למטופל הוא יכולתה של המערכת ללמוד באופן שוטף ורציף מניסיונה המצטבר, מניסיונם של אחרים ומהערכת הסיכונים לכשלים אפשריים עתידיים.

המערך מקדם בטיחות בהיבט של למידה מהאירועים, תוך מכוונות ברורה לשיפור התהליכים ולמניעת הטעות הבאה. המערך לבטיחות הטיפול שוקד על הטמעת תרבות בטיחות במוסדות הבריאות, שמטרתה, בין השאר, היא קידום הפתיחות הארגונית לשיתוף במידע על אירועי כשל שגרמו או שעלולים היו לגרום נזק למטופל.

מערך בטיחות הטיפול מעורב בפעילות בית החולים ופועל ליצירת מחויבות בית החולים כלפיו ולהגדלת מספר הדיווחים על אירועים ועל כמעט-אירועים. במסגרת פעילותו, מקדם המערך הכשרות לרכזי בטיחות הטיפול.

אנו מאמינים שבטיחות הטיפול וניהול סיכונים הינם כלים לשיפור איכות הטיפול ועובדים על פיו.